ANBI gegevens

Beleidsplan:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
* Het inzamelen van allerlei noodzakelijke artikelen, die gebruikt kunnen worden voor de eerste levensbehoeften van de armen, zieken, kinderen en bejaarden in Oost-Europa.
* Het zoeken van sponsors voor in de eerste plaats het bekostigen van medische hulp en tevens voor allerlei zaken die nodig zijn om de situatie van de armen te verbeteren in de Oost Europese landen. Daartoe doet (de stichting) beroep op verschillende mensen die achter dit werk (te} staan.

Het beloningsbeleid:
De stichting werkt alleen met vrijwilligers en heeft dus geen personeelskosten. Giften die binnenkomen worden geheel besteed om ons doel te verwezenlijken. Reiskosten worden door de medewerkers zelf betaald. Transportkosten van goederen worden soms vergoed, waarbij de afweging altijd is: wegen de kosten op tegen het nut.

Doelstelling:
De doelstelling van stichting Hulp Oost-Europa is:
Het verlenen van structurele en financiële hulp aan noodlijdende gezinnen in Oost Europa, voornamelijk in Roemenië.

Geregeld bezoeken we Roemenië om contacten te onderhouden met de mensen die voor ons de gezinnen selecteren die hulp nodig hebben zoals bv. kerkelijke en gemeentelijke instellingen en sociale diensten. Tevens kunnen we dan zien wat er aan de hand is en welk project we zullen financieren. Op deze wijze komt het geld en eventuele goederen rechtstreeks op de plaats waar het zo hard nodig is en blijft er niets aan de strijkstok hangen.
Ook steunt onze stichting vooral medische projecten zoals bijv. voor de dochter en zoon een familie uit Turda. Ze waren bijna blind. Doordat wij de oogoperaties betaalde konden de kinderen worden geholpen.
Zo zijn er nog enkele medische projecten meer die we hebben gesteund.
Omdat niet alle goederen geschikt zijn om mee te nemen naar Roemenië is besloten die te koop aan te bieden en met die opbrengst kunnen we de mensen helpen.
We richten ons op de zwakste binnen de samenleving in Oost-Europa, te weten: kinderen, ouderen (gehandicapten) en de armste gezinnen.

Financiële verantwoording:
De stichting verricht op geen enkele wijze commerciële activiteiten om haar doel te bereiken. Het werkkapitaal van de stichting wordt gevormd door: vrijwillige donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten.
Op aanvraag is een financieel verslag beschikbaar.

Giften:
De Belastingdienst heeft stichting Hulp Oost-Europa als ANBI erkent .Daardoor hoeft de stichting geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. U heeft als donateur ook een groot voordeel. U kunt de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Meer weten? www.belastingdienst.nl.

U kunt een gift geven voor algemene doeleinden, of voor een specifiek project. Een gift voor algemene doeleinden wordt ingezet waar het op dat moment het meest nodig is. Als u mogelijkheden heeft om op één of andere wijze het werk te steunen horen we uiteraard graag van u.